Mehdiyet      Makale    Video     Anasayfa    İletişim    
Kategoriler:
Kuran Ahlakı
Madde Gerçeği
Kuran Mucizeleri
Darwinizme Cevaplar
Güncel
İman Hakikatleri
Ahir Zaman
Tevrat’ta Üzeyr İsmi Geçmiyor mu?
 
 Son Makaleler
 
Tevrat’ta Üzeyr İsmi Geçmiyor mu?

Tevratta ÜZEYİR adlı birisi yok mu ve Yahudiler Kimseye Allah’ın Oğlu Demezler mi?

“Yahudiler: ‘Üzeyr, Allah’ın oğludur; dediler. Hristiyanlar da: Mesih Allah’ın oğludur’, Bu, onların ağızlarında geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da döndürülüyorlar! Yahudiler Allah’ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını; Hıristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh’i rabler edindiler. Halbuki onlara sadece tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. (Tevbe, 9/30, 31)

Tevbe Suresi 30. ayette geçen    “Yahudiler: ‘Üzeyr, Allah’ın oğludur; sözünden yola çıkarak bazı kişiler tevratta  Üzeyir adında bir isim olmadığı  ve yahudilerin bu kişiye Allah’ın oğlu demediklerini  söyleyerek haşa Kuran’ın hata yaptığını iddia ederler.

Oysa gerçekler tamamen farklıdır ve Kuranı doğrulamaktadır. Tevratta Üzeyir adında bir elçiden bahsedilir tabi ki. Bu kişi tevratın diliyle EZRA ‘dır. Ve tarihi veriler bu kişiye özellikle 10.yüzyıla kadar musevilerin ”Allah’ın oğlu” dediklerini ispat eder.

Üzeyir’i Allah’ın oğlu olarak kabul etmelerinin sebebi, O’nun kaybolan Tevrat’ı yeniden yazması idi. Tevrat’ta  “Katip Ezra” (Ezra ha-Sofer) olarak zikredilen Üzeyir, Buhtunnasr’ın Kudüs’ü yağmalamasıyla yakılan, yok edilen ve hatta tamamen unutulan Tevrat’ı yeniden  tertip eden ,yazan kimsedir.

Yahudi inanışına  göre Allah, Üzeyir’e yanına katipler alarak inzivaya çekilmesini emretmiş, ertesi gün kendisine sunulan tastaki suyu içmesinden sonra kırk gün boyunca Tevrat’ı yazdırmıştır. Yahudiler Tevrat’ı bu şekilde yeniden yazması dolayısıyla Üzeyir’i “İkinci Musa” olarak isimlendirmekte; Hz.Musa gelmeseydi Tevrat’ın Ezra’ya verileceğini kabul etmekte idiler.

Ezra’nın (Üzeyir) yok olan Tevrat’ı ezbere yeniden yazması, bu Tevrat’ın daha sonra yaşlı bir kadının saklayıp ortaya çıkardığı Tevrat’la da aynı olduğunun görülmesi üzerine, yahudilerin ona olan hayranlığını artırdığı ve bunun sonucu olarak onu “Allah’ın oğlu” olarak niteledikleri bilinmektedir. Kohen (Harun soyu) ailesine mensup Üzeyir’i ( Katip Ezra) Hz. Peygamber zamanında ki yahudilerin “Allah’ın oğlu” olarak kabul etmeleri, yine kohen ailesine mensup o dönemdeki Medine civarında bulunan Nadir ve Kureyza yahudileri tarafından Harun soyu olmasından ötürü  bu şekilde kabul ettiklerini söylemek mümkündür.

Yahudi tarihinde Süleyman Mabedinin yıkılmasıyla kohenlerin fonksiyonlarını kaybetmeleri ve yahudilerde siyasi ve dini idarenin kohen soyuna mensup olmayan kimselere geçmesi, Ezra’ya yüklenen değeri zamanla unutturmuştur. Diğer yandan peygamberlerinin (İsa Mesih) “Allah’ın oğlu” olduğunu iddia eden yeni bir kesime (Hristiyanlar) eleştiri yönelten bir dinin (yahudiliğin) kendisindeki böyle bir iddiayı da askıya aldığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 9. ve 10. asırlarda Üzeyir’i hala “Allah’ın oğlu” olarak kabul eden yahudilerden tarihçiler bahsetmektedir.

El Cahiz (ö. 869) bazı yahudilerin, Makdisi (ö. 966) ise kendi zamanında Filistin yahudilerinin bir kısmının Üzeyir’i yüceltmek için ona Allah’ın Oğlu (İbnüllah) dediklerini rivayet ederler.

Ayrıca Hristiyan ve Yahudilerin yine dinde büyük gördükleri kişilere Allah’ın oğlu demelerinin yanı sıra kendilerine de Maide 18 ayetinde geçen ‘‘Yahudi ve Hristiyanlar biz Allah’ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz.” şeklinde nitelendirmeleri bilinmektedir.

Tevbe Suresi 30 ayetinde geçen önemli bir husus ise Üzeyir ve İsa Mesih’in yahudi ve hristiyanlarca Allah’ın oğlu olarak  kabulündeki yapılan yanlışlığın tarihte sürekli süregelen  yanlış bir inanış olduğunun belirtmesidir. Ayetin devamında ” Onlar bundan önceki inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar.” ifadesi tarihte politeist inancına sahip kavimlerin yöneticilerinin yada önderlerinin ı Tanrı’nın oğlu olduğuna inandıkları şeklindedir. .

Bunlardan Babil, Sümer, Akad, Mısır,Roma kralları,İskandinavlar da,Keltlerde ki vb.Tanrı’nın Enkarnasyon/Tecessüd//Hulul olgusu, yegane Yaratıcı Tanrı’nın ruhsal gücünün insan-tanrıya dönüştüğü ve buna Tanrı’nın oğlu şeklinde nitelendirildiği bilinmektedir. Günümüzde de bu inanç hala bulunmakta,Hint mitolojisinde ki trimurtisinde ki tanrının 3 karakteri bulunmaktadır.Yine Budizm’de Budda Tanrı’nın oğlu olarak budistler tarafından kabul  edilmektedir.

Yani yahudilerin tevratta Üzeyir adında birisinin yazılı olmadığına ve kendilerinin hiçbir tarihte de bu kişiye Allah’ın oğlu demedikleri şeklindeki iddiası yanlıştır.Bu iddia da diğerleri gibi Kurana atılan bir iftiradır. Oysa Kuran birçok konuda daha önce yapılmış hataları düzelten bir kitaptır.Şu çağda yaşayan yahudilerin bilemeyeceği bir bilgiyi de onlara hatırlatmış demektir bu durum. Allah’ın mesajı Kuran’da asla hata ve çelişki yoktur.


 
Diğer Makaleler
Son sözü söyleme hastalığı...
Çevrenizdeki insanları birkaç saat bile olsa kısaca bir gözlemleyecek olursanız, insanların büyük çoğunluğuna hakim olan önemli bir özel
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
Olayları, tavırları, konuşmaları derinlemesine araştırıp kurcalama alışkanlığı, bazen insana beklediği gibi huzur değil, rahatsızlık verebilir...
İnsan gün boyunca hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok olayla karşılaşır. Çoğu insan, bu yaşadıkları üzerinde gerektiği kadar durup haya
................................
Kofluktan kaçınmak...
Bazı insanlar vardır, pek çok yönden çok güzel özelliklere sahiptirler, ancak bu özelliklerine rağmen çevrelerindeki insanlar üzerinde yete
................................
İman etmeyenlerin güçlerinin yetmediği bir ahlak: Sevgide kararlı olmak...
Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sorsanız, her biri de kendince “sevgiyi ve sevmeyi çok iyi bildiklerini” ve “sevdikleri çok fazla i
................................
İyi bir insan, herkes için bir nimettir.
'Nasıl olsa güzel ahlaklı; her halükarda zaten iyi davranır' diyerek böyle insanların iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışmak Kuran ahlak
................................
'Gizli kirlere' ve 'zincirleme kirlenme'ye karşı alınması gereken temizlik önlemleri
Kirliliğin insanlara getirebileceği zarar ve sıkıntıları bilen şuuru açık her insan için temizlik son derece önemli bir konudur. Ancak buna
................................
En tehlikeli ve en sinsi hastalıklardan biri: Aklı beğenme hastalığı
Her insan çocukluk yaşlarının hemen ardından belirli bir eğitim süreci içerisine girer. Kişiliği zaman içerisinde sürekli olarak gelişirk
................................
Hatayı önce kendinde aramak, güzel bir ahlak özelliğidir...
İnsanlar genellikle bir sorun yaşadıklarında, hatayı öncelikle kendilerinde değil de, karşı tarafta arama eğilimindedirler.
................................
En zor görünen durumlarda bile insanın, ''Ben bunun altından nasıl kalkarım?'' diye telaşlanması yersizdir.
İnsanın yapacağı, yalnızca 'çok samimi olmak'tır. Herşeyi yaratacak olan ise yalnızca Allah'tır...
................................
 

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir.
HARUN YAHYA